ACTARA ® 25 WG 250G

170.00 zł z VAT

Szybko i skutecznie zwalcza stonkę ziemniaczaną! 

 • Hamuje żerowanie stonki natychmiast po zastosowaniu
 • Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodnika (larwy i chrząszcze)
 • Jeden zabieg często pozwala całkowicie wyeliminować stonkę
 • Działa aż do 5 tygodni
 • Nie boi się wysokich temperatur
 • Dawka: 60-80 g/ha
 • Zabieg wykonuje się po pojawieniu się larw lub chrząszczy szkodnika

Brak w magazynie

Opis produktu

Szybko i skutecznie zwalcza stonkę ziemniaczaną! 

 • Hamuje żerowanie stonki natychmiast po zastosowaniu
 • Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodnika (larwy i chrząszcze)
 • Jeden zabieg często pozwala całkowicie wyeliminować stonkę
 • Działa aż do 5 tygodni
 • Nie boi się wysokich temperatur
 • Dawka: 60-80 g/ha
 • Zabieg wykonuje się po pojawieniu się larw lub chrząszczy szkodnika

ETYKIETA

Zastosowania

Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

 

Substancje aktywne

tiametoksam (związek z grupy chloronikotynyli) – 25%.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE

Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06-0,08 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą dawkę stosować w razie
licznego wystąpienia chrząszczy lub larw będących w późniejszych stadiach rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. ROŚLINY SADOWNICZE
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu zawiązków owocowych
Bawełnica korówka
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu zawiązków owocowych.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

UWAGI:
Środek stosować maksymalnie dwukrotnie w okresie wegetacji danej rośliny uprawnej.
Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.

3. PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4
pojemności (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE
ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Dla pszczół: 14 dni.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
ziemniak – 14 dni,
drzewa ziarnkowe – 21 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA
PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:
w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka:
– 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie odpowiednich rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%;

w przypadku stosowania środka w dawce 0,1 kg/ha w uprawie jabłoni:
– 75 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%;
w przypadku stosowania środka w dawce 0,2 kg/ha w uprawie jabłoni
– 100 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować na rośliny uprawne w
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować,
kiedy występują kwitnące chwasty.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu;
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0÷30°C.
Chronić przed wilgocią.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “ACTARA ® 25 WG 250G”